Projekti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Trenutni projekti

Prijašnji projekti
ASTERIS (Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios)

Sažetak:

Jadranska regija je visoko ranjivo područje uslijed negativnih utjecaja klimatskih promjena te se područje još suočava s nedostatkom uobičajenih procjena rizika. Posebnu pozornost zahtijevaju pitanja opskrbe vodom kao bitan aspekt u razvitku i održivosti društvenih ekosustava. Granica slatke vode i teže slane vode je u stanju dinamičke ravnoteže i ta granica je zona mješovite zaslanjenosti. Planovi za iskorištavanje podzemnih voda zahtijevaju realističnu procjenu budućih lokalnih razina morske vode u rasponu od vjerojatno mogućih do najgore mogućih scenarija globalnog zagrijavanja. Zbog toga je imperativ razumijevanje interakcije podzemnih voda i ulaska slane morske vode u perspektivama podizanja razine mora u svrhu postizanja održivog gospodarenja obalnih vodenih resursa.

Talijanske i hrvatske obale su pod utjecajem turističkog pritiska što izaziva povećano iskorištavanje podzemnih voda u vršnim periodima, kao i korištenje iste u poljoprivredi u sušnim razdobljima što sve utječe na prodor slane vode, a najčešće se ne uzima u obzir kod izrade planova gospodarenja vodnih područja.

Cilj ovog projekta temeljit će se na uobičajenim ocjenama prostornih i vremenskih varijacija prodora slane vode, određivanju potreba i prepreka kod upravljanja rizikom i uspostavljanje praktičnih alata za održivo gospodarenje kroz identifikaciju graničnih uvjeta na lokalnoj razini.  Osim općeg cilja, projekt će pružiti 2 osnovna ishoda:

  • Kartu ranjivosti uslijed salinizaciji obale na makro-regionalnoj razini (Jadran) temeljenu na budućim scenarijima podizanja razine mora i hidrološkim ciklusima
  • Najbolje prakse i upute za upravljanje ranjivim područjima definirano kroz analizu reprezentativnih studija slučaja u Italiji i Hrvatskoj
Projekt se provodi u okviru programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014. - 2020. finaciranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Summary:

The Adriatic region is highly vulnerable to the adverse impacts of climate change. The Adriatic community still faces a lack of common risk assessment. Particularly, water supply issues are an essential aspect in the development and sustainability of societal ecosystems. The interface between freshwater and heavier seawater is in a state of dynamic equilibrium and the interface is a transition zone of mixed salinity. Plans for groundwater resource management demand a realistic estimate of future local sealevel response for a range of the most likely to the worst-case scenarios of global warming. It is, therefore, imperative understanding the interaction between fresh groundwater and seawater intrusion in a sea-level rise perspective to achieve a sustainable management of coastal water resources.

The Italian and Croatian coasts are subject to the influences of touristic pressure, entailing the increasing extraction of groundwater in peak periods, and its effect on salt ingression, as well as the effects of pumping for agriculture during drought, which are often not taken into account in the management plan for water catchment.

This project aims, on the basis of a common assessment of spatial and temporal variation in seawater intrusion, at identifying and mapping needs and barriers in risk management and to provide practical tools for a sustainable management through the identification of boundary conditions at a local scale. To this overall objective, the project will provide two main outputs:

  • A map of vulnerability to coastal salinisation at the macro-regional scale (Adriatic) based on future scenarios for sea-level rise and the hydrological cycle.
  • Best practice and guidelines for the management of vulnerable site defined though an analysis of representative case studies in Italy and Croatia.
Project is approved by programme Interreg V-A Italy-Croatia 2014. - 2020. and financed by European regional development fund.

 

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version