Predavanje
Elda Vitanović
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja
   

U ponedjeljak, 07.06.2010. u 10.30 sati, u Maloj vijećnici Instituta za jadranske kulture održat će se
prezentacija doktorske disertacije

Elda Vitanović

Člankonošci (Arthropoda) kao bioindikatori biocenoze masline u različitim sustavima proizvodnje i zaštite

 

Kratki sažetak:

Tijekom 2007., 2008. i 2009. godine provedeno je istraživanje člankonožaca kao bioindikatora biocenoze masline s različitim sustavima proizvodnje i zaštite. Ciljevi istraživanja su bili: utvrditi prisutne redove člankonožaca te brojnost najzastupljenijih porodica i vrsta u svakoj istraživanoj biocenozi masline, kao i utvrditi koji su redovi člankonožaca karakteristični za svaki pojedini sustav proizvodnje i zaštite koji se provodi u masliniku. Na osnovu svega navedenog određeno je koji su redovi člankonožaca, u biocenozi masline, potencijalni bioindikatori za konvencionalni, integrirani te ekološki sustav proizvodnje i zaštite.

Člankonošci su prikupljani u krošnji masline na tri lokaliteta (Supetar, Kaštel Stari te Duilovo).

U biocenozi masline s konvencionalnim sustavom proizvodnje i zaštite utvrđeni su redovi: Araneae, Pseudoscorpiones, Colembolla, Mantodea, Dermaptera, Orthoptera, Psocoptera, Thysanoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Trychoptera i Diptera. U biocenozi masline s integriranim sustavom proizvodnje i zaštite utvrđeni su redovi: Araneae, Pseudoscorpiones, Colembolla, Balttodea Dermaptera, Orthoptera, Psocoptera, Thysanoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera i Diptera. Redovi Araneae, Pseudoscorpiones, Acarina, Colembolla, Balttodea, Mantodea, Dermaptera Thysanoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera i Diptera su utvrđeni u biocenozi masline s ekološkim sustavom proizvodnje i zaštite. Utvrđeno je kako su red Diptera te podredovi Homoptera i Heteroptera su mogući potencijalni bioindikatori biocenoze masline s različitim sustavima proizvodnje i zaštite. Brojnost redova Araneae i Coleoptera značajno razlikuje biocenoze masline s različitim sustavima proizvodnje i zaštite, pa se mogu smatrati njihovim bioindikatorima. Red Araneae je značajno brojniji u biocenozi masline s konvencionalnim, dok je red Coleoptera brojniji u biocenozi masline s integriranim sustavom proizvodnje i zaštite.

Temeljem prikupljanja člankonožaca u krošnji masline, u razdoblju od svibnja do kolovoza, i brojnosti jedinki redova Araneae i Coleoptera moguće je, s velikom sigurnošću, odrediti koji se sustav proizvodnje i zaštite primijenjuje u bilo kojem masliniku.

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version